Lagtävling i dressyr

Beskriver hur man genomför en lagtävling i dressyr

I dressyr är det huvudregel att lagryttarna även tävlar individuellt, därför använder vi oss av Administrativ lagklass. Det är klassen som kommer innehålla lagen, medan lagdeltagarna starta i en eller flera individuella klasser.

Detta sätt att hantera lagtävling på innebär alltså att man har en administrativ lagklass där alla lagen finns och där resultaten automatiskt hämtas från de individuella klasser som ryttaren startar i.

Inställningar för lagklassen

Börja med inställningarna för lagklassen. Det gör du genom att följa nedanstående guide:

 1. Gå till klasser och välj den klass som ska vara lagklass, om den klassen inte finns med från TDB behöver du skapa en ny klass. Ge klassen ett nytt klassnummer, detta bör vara den individuella klassens nummer + ett T, exempelvis 6T. 
 2. Gå sedan till inställningarna för klassen, under fliken Allmänt bockar du i rutan för lagklass. 
 3. En ny flik kommer nu upp, Lag. Gå till denna. 
 4. Under denna klassen väljer du om lagklassen ska vara administrativ eller inte. Bocka i administrativ. 
 5. Under lagfliken bestämmer du också max- och minantal lagekipage( Normalt minst tre och högst fyra) 
 6. Om det ska vara någon lagryttare som har koefficient anger du vad denna ska vara. 2% anges som 1.02, 5% som 1.05 osv. Vilken ryttare som ska ha koefficienten på sin ritt bestäms sedan i inställningarna för laget. 
 7. Fyll i anmälningsavgiften för laget. Betalningsansvarig blir den som angetts som betalningsansvarig under inställningarna för laget. Man kan sedan när premierna fördelas ange om de ska tillfälla lagryttarna eller lagets betalningsansvarige. 

Skapa lagen

I den klass du nu skapat och gjort inställningar för ska du nu skapa upp lagen. 

 1. Gå till startlistor i vänstermenyn. 
 2. I fliken för lagklassen finns en liten pil, med hjälp av den väljer du Laglista. 
 3. Du skapar ett lag genom att klicka på Arkiv - Nytt lag.  
 1. I rutan som kommer upp börjar du med att fylla i klubbnamn, systemet föreslår automatiskt de klubbar som finns i tävlingen. Skulle inte en klubb finnas med, gå till Klubbar i vänstermenyn och välj Arkiv > Sök ny klubb. Om ett s.k. kombinationslag finns med, där deltagare från olika klubbar tävlar som ett lag, gör man samma procedur som ovan. 
 2. Fyll i lagledare och ange om denne ska vara betalare, då skriver du också lagledarens namn i fältet för betalare
 3. Om klubben har fler än ett lag fyller du i vilket lagnummer som detta laget har, om klubben bara har ett lag låter du 1 stå kvar. 

Förbered lagens startordning

När alla lagen i tävlingen är upplagda, ska lagen få sina startnummer genom att startordningen mellan dem lottas: Verktyg, Lotta och kanske sedan Verktyg, Omnumrera. Du kan ändra lagens startordning med dra-och-släpp precis som i vilken startlista som helst.

Om lagen anmäler sina deltagare på plats, så kan ni skriva ut en blankett för detta. Skriv ut Lagblankett i utskriftsmenyn (knapp i knappraden uppe till höger). Den får varje lagledare för att kunna skriva in lagdeltagarnas namn och inbördes startordning. Blanketten lämnas därefter av lagledaren till sekretariatet.

Lägga till lagdeltagare

Det är nu det är dags för att koppla lagdeltagarna till sitt lag. Eftersom vi arbetar med en administrativ lagklass ska det inte finnas några "egna" starter i den klassen, utan man kopplar istället deltagarna och deras resultat i andra klasser, till lagen i den särskilda lagklassen. Adminlagklassen administrerar alltså, samlar upp, resultat från de andra klasser där ekipagen startar till lagklassen.

 1. Gå till startlistan för klassen varifrån du ska hämta ryttaren till det lag du ska lägga in deltagare i. 
 2. Vänsterklicka två gånger på ryttarens klubbnamn och du får en upp ruta med en lista med de lag som finns upplagda i adminklassen ( eller om det finns flera lagklasser, de olika klasserna med lagen för resp.klass). 
 3. Placera ryttaren i rätt lagklass och lag genom att vänsterklicka på laget. "Fyll" alla lag med sina deltagare. 

Sortera lagordningen i respektive lag

Nu har det blivit dags att sortera lagryttarna i respektive lag i deras inbördes startordning.


 1. Gå till lagklassen igen, välj Laglista
 2. Högerklicka på det lag du ska arbeta med och välj Redigera
 3. Nu kan du genom att dra-och släppa bestämma i vilken ordning lagdeltagarna ska starta (i enlighet med lagblanketten som du fått från lagledaren). Även andra ändringar, som häst- och ryttarbyten, kan göras i redigeringsläget. 
 4. Bocka för det (de) ekipage som ska bedömas med koefficient och/eller dem som Måste räknas oavsett resultat. 

Sortera startlistan enligt laguppställning

När du är klar med alla lagen ska du sortera startlistan enligt laguppställningen. Detta gör man i lagklassen.

 1. Gå till lagklassen, välj Startlista
 2. Klicka på Verktyg i menyn 
 3. Välj Sortera enligt laguppställning.  
 4. Ange om du vill att lagryttarna ska starta först i klassen eller om du vill att de ska starta sist. Anger du att de ska starta sist kommer de individuella starterna att gå först och lagryttarna därefter. 
 5. Nu startar alla deltagare i de olika lagen rätt sinsemellan med hänsyn till sina inbördes startordningar - Efter lag A, ryttare 1 följer lag B, ryttare 1 etc. 
Alla ändringar i lagklassens listor, laglista eller startlista, slår igenom i den individuella klassen eller de individuella klasserna och vice versa utom i ett fall, nämligen om man ändrar startordningen mellan lagdeltagare i adminlagklassens laglista och därefter inte sorterar startlistan enligt laguppställning. I det fallet måste man gå till den individuella klassen och göra ändringen också där.

Resultatinmatning

All resultatinmatning sker under alla förhållanden alltid i den individuella klassen/klasserna. Därefter hämtas resultaten automatiskt till lagklassen. Genom att växla mellan Startlista och Laglista kan man se både lagens resultat och de individuella resultaten för varje ryttare.